Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/10/2023

Ngày thực hiện: 29/12/2023

Tài liệu đính kèm