Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,600 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/09/2023

Ngày thực hiện: 23/10/2023