Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 2445 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/12/2023

Ngày thực hiện: -