Trả cổ tức năm bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:12

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/01/2024

Ngày thực hiện: -