TVH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TVH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo lên website công ty và trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2023

HNX