TVH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

TVH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 36%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3,600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 23/10/2023.năm 2022

HNX