V12: Ngày 23/06/2023, ngày giao dịch đầu tiên 5,818,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

V12: Ngày 23/06/2023, ngày giao dịch đầu tiên 5,818,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

HNX

Tài liệu đính kèm