VDN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VDN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV năm 2023
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ Trụ sở chính Công ty tại số 25 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

HNX