VDS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Xem thêm tại hsx.vn