VE3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

VE3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE3 của CTCP Xây dựng điện VNECO3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (địa chỉ: Khối 3. phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
          - Nội dung họp: + Điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
+ Điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HNX