VHD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VHD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHD của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị VINAHUD như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8 giờ sáng ngày 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 7 tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9. khu đô thị Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
          - Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty (thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được cập nhật trên website: http://vinahud.com.vn)

HNX