VHE (CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam) - Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hạnh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hạnh
- Mã chứng khoán: VHE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.100.000 CP (tỷ lệ 3,32%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.100.000 CP (tỷ lệ 6,34%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư tài chính
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/07/2023.

Xem thêm tại hnx.vn