VMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMS của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 10/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hải Phòng (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          - Nội dung họp: Các nội dung thực hiện theo quyền của Đại hội đồng cổ đông

Xem thêm tại hnx.vn