VTZ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTZ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 03/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: 107 đường 2A, khu 5. Ấp Bình Tả 1. Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Kế hoạch kinh doanh;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Xem thêm tại hnx.vn