XHC: Nguyễn Hoàng Hải - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 850,000 CP

XHC: Nguyễn Hoàng Hải - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 850,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: XHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,540,282 CP (tỷ lệ 7.3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 850,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,390,282 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 850,000 CP11,34%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/07/2023.

HNX