YBM: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

YBM: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (mã CK: YBM ) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm