YBM: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức 2022 bằng tiền

YBM: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thông qua Nghị quyết HĐQT thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức 2022 bằng tiền như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm