CFPT2312

HOSE

Chứng quyền mua FPT kỳ hạn 6 tháng của VCSC phát hành bởi

Giá gần nhất của CFPT2312

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
103.39
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
06/02/2024

Thông tin cơ bản của CFPT2312

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
4.9422:1
Giá chuyển đổi
91.53
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA