DNSE Detail Stock CFPT2316

HOSE: Chứng quyền mua FPT kỳ hạn 8 tháng của VND

CFPT2316

CFPT2316

Tin tức

CFPT2316: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

CFPT2316

+8.42%

12/06/2024

CFPT2316: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

CFPT2316

12/12/2023