CFPT2318

HOSE

Chứng quyền mua FPT kỳ hạn 7 tháng của VPBS phát hành bởi

Giá gần nhất của CFPT2318

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
133.84
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
11/07/2024

Thông tin cơ bản của CFPT2318

Tài sản cơ sở
CTCP FPT
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
6.9078:1
Giá chuyển đổi
85.49
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA