CHDB2208

HOSE

Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CHDB2208

Biến động
0.90 - 1.50
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
29.25
Giá cơ sở gần nhất
24,700.00
Ngày giao dịch đầu tiên
19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CHDB2208

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
24.00
Khối lượng phát hành
4,000,00
Khối lượng niêm yết
4,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file