DNSE Detail Stock HDB

HOSE: Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM

Ngân hàng

logo

HDB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

69,421 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10,987 tỷ

Doanh thu

56,001 tỷ

602,552 tỷ

3,798.36

5.11%

-7.00%

6.21%

2.24%

56.60%

8.45%

25.09%

2.14%

0.77

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Sovico

14.44%

Phạm Văn Đẩu

4.34%

Nguyễn Thị Phương Thảo

3.72%

Nguyễn Hữu Đặng

2.77%

Khác

74.73%

Tin tức & Sự kiện