CMWG2211

HOSE

Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CMWG2211

Biến động
0.01 - 0.70
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
75.10
Giá cơ sở gần nhất
42,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
30/12/2022

Thông tin cơ bản của CMWG2211

Tài sản cơ sở
CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Kỳ hạn
4 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
10:1
Giá chuyển đổi
75.00
Khối lượng phát hành
25,000,00
Khối lượng niêm yết
25,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file