DNSE Detail Stock MWG

HOSE: CTCP Đầu tư Thế giới Di động

Chuỗi cửa hàng bán hàng tổng hợp

logo

MWG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

92,726 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,049 tỷ

Doanh thu

122,660 tỷ

76.32%

717.13

0

1.33

899.85%

4.20%

1.79%

19.58%

90.88%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ

10.49%

Arisaig Asia Fund Ltd

3.45%

Nguyễn Đức Tài

2.42%

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy

2.21%

Khác

81.43%

Tin tức & Sự kiện