CPOW2204

HOSE

Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.03 phát hành bởi CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Giá gần nhất của CPOW2204

Biến động
0.01 - 0.91
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
14.03
Giá cơ sở gần nhất
13,250.00
Ngày giao dịch đầu tiên
20/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
24/03/2023

Thông tin cơ bản của CPOW2204

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
9 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
13.98
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
5,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file