DNSE Detail Stock POW

HOSE: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Sản xuất và phân phối điện

logo

POW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

34,426 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

782 tỷ

Doanh thu

27,148 tỷ

20.00%

333.92

0

0.94

-6.13%

2.51%

1.30%

8.85%

40.21%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

79.94%

Khác

20.06%

Tin tức & Sự kiện