CPOW2311

HOSE

Chứng quyền mua POW kỳ hạn 6 tháng của VCSC phát hành bởi

Giá gần nhất của CPOW2311

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
15.51
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
06/02/2024

Thông tin cơ bản của CPOW2311

Tài sản cơ sở
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
1:1
Giá chuyển đổi
15.50
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA