CTCB2211

HOSE

Chứng quyền TCB/7M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CTCB2211

Biến động
0.01 - 1.43
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
42.04
Giá cơ sở gần nhất
28,000.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/03/2023

Thông tin cơ bản của CTCB2211

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
7 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
42.00
Khối lượng phát hành
15,000,00
Khối lượng niêm yết
15,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file