DNSE Detail Stock TCB

HOSE: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Ngân hàng

logo

TCB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

164,854 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

19,728 tỷ

Doanh thu

57,483 tỷ

885,653 tỷ

2,800.26

4.09%

40.15%

7.14%

1.13%

106.06%

40.47%

15.58%

2.48%

1.09

65%

4.72%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Masan

7.44%

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2.47%

Hồ Thủy Anh

2.45%

Hồ Anh Minh

2.45%

Khác

85.19%

Tin tức & Sự kiện