CTCB2212

HOSE

Chứng quyền TCB/12M/SSI/C/EU/Cash-13 phát hành bởi CTCP Chứng khoán SSI

Giá gần nhất của CTCB2212

Biến động
0.01 - 1.78
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
44.08
Giá cơ sở gần nhất
33,900.00
Ngày giao dịch đầu tiên
22/09/2022
Ngày giao dịch cuối cùng
29/08/2023

Thông tin cơ bản của CTCB2212

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Kỳ hạn
12 tháng
Tỷ lệ chuyển đổi
4:1
Giá chuyển đổi
44.00
Khối lượng phát hành
11,000,00
Khối lượng niêm yết
11,000,00
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán SSI
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
Xem file