CVHM2318

HOSE

Chứng quyền mua VHM kỳ hạn 15 tháng của KISVN phát hành bởi

Giá gần nhất của CVHM2318

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
56.96
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
02/01/2025

Thông tin cơ bản của CVHM2318

Tài sản cơ sở
CTCP Vinhomes
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
5:1
Giá chuyển đổi
53.46
Khối lượng phát hành
3,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
NA
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA