CVPB2322

HOSE

Chứng quyền mua VPB kỳ hạn 10 tháng của VND phát hành bởi CTCP Chứng khoán VNDirect

Giá gần nhất của CVPB2322

Biến động
NA - NA
KLGD ngày gần nhất
-
Giá hoà vốn (không tính phí và lãi)
20.85
Giá cơ sở gần nhất
0.00
Ngày giao dịch đầu tiên
01/01/1
Ngày giao dịch cuối cùng
19/09/2024

Thông tin cơ bản của CVPB2322

Tài sản cơ sở
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Kỳ hạn
NA
Tỷ lệ chuyển đổi
3.798:1
Giá chuyển đổi
18.99
Khối lượng phát hành
5,000,00
Khối lượng niêm yết
NA
Cty CK phát hành
CTCP Chứng khoán VNDirect
Tỷ lệ điều chỉnh do quyền
1
Bản cáo bạch
NA