Tin tức & sự kiện

26/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu A32 của CTCP 32 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính kế toán- Công ty cổ phần 32, địa chỉ: 170 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 23/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.còn lại năm 2022

25/07/2023

A32: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/07/2023

A32: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/07/2023

A32: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

A32: Thay đổi nhân sự

03/07/2023

A32: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

A32: Bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/06/2023

A32: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/06/2023

A32: Bổ sung nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/06/2023

A32: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2023

A32: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2023

17/03/2023

A32: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/03/2023

A32: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

BCTC 2022 A32 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 5,94% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

13/03/2023

A32: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2023

03/03/2023

A32: Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2022

03/03/2023

A32: Báo cáo tài chính năm 2022

16/01/2023

A32: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/12/2022

A32: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu A32 của CTCP 32 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính kế toán- Công ty cổ phần 32, địa chỉ: 170 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 09/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.