Tin tức & sự kiện

31/07/2022

Tuần đầu tháng 8: Cổ tức cao nhất chỉ 27%

Trong tuần từ 01-05/08, chỉ 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất đạt 27%.

28/07/2022

A32: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

A32: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

A32: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

22/07/2022

A32: Quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

29/06/2022

A32: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

29/06/2022

A32: Điều lệ công ty cổ phần 32 (sửa đổi ngày 24/6/2022)

29/06/2022

A32: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

29/06/2022

A32: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

29/06/2022

A32: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

A32: Bổ sung nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

A32: Thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

A32: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

A32: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu A32 của CTCP 32 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 4/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP 32-170 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

12/03/2022

A32: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

A32: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/01/2022

A32: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/12/2021

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu A32 của CTCP 32 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần 32; Địa chỉ: 170 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 07/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/12/2021

A32: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt