Tin tức & sự kiện

16/01/2023

A32: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu A32 của CTCP 32 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính kế toán- Công ty cổ phần 32, địa chỉ: 170 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 09/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

09/12/2022

A32: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/12/2022

A32: Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

05/12/2022

A32: Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

27/10/2022

A32: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

31/07/2022

Tuần đầu tháng 8: Cổ tức cao nhất chỉ 27%

Trong tuần từ 01-05/08, chỉ 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất đạt 27%.

28/07/2022

A32: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

A32: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

A32: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

22/07/2022

A32: Quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

29/06/2022

A32: Điều lệ công ty cổ phần 32 (sửa đổi ngày 24/6/2022)

29/06/2022

A32: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

29/06/2022

A32: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

29/06/2022

A32: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

29/06/2022

A32: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

A32: Bổ sung nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

A32: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

A32: Thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

A32: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông