DNSE Detail Stock A32

UPCOM: CTCP 32

Giày dép

logo

A32

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

238 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

39.63 tỷ

Doanh thu

720 tỷ

89.50%

5,827.82

0

0.26

0%

17.79%

8.43%

11.55%

0%

50%

3.33%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bộ Quốc phòng

51%

Vũ Thị Luyến

3.69%

Trương Thị Thịnh

2.69%

Nguyễn Thế Anh

2.47%

Khác

40.15%

Tin tức & Sự kiện