Tin tức & sự kiện

15/09/2022

ABC: Khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch

07/09/2022

ABC: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/09/2022

ABC: Lê Bá Khánh Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 4,999,998 CP

31/08/2022

ABC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

ABC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

ABC: Lê Bá Khánh Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 4,999,998 CP

03/08/2022

ABC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 30/06/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

18/07/2022

ABC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 30/06/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

14/07/2022

ABC: Công ty CP truyền thông VMG thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022_lần 2

06/07/2022

ABC: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 1 bất thành

06/07/2022

Cổ đông lớn thoái sạch vốn khỏi ABC

NTT Docomo Inc báo cáo vừa bán toàn bộ 5 triệu cp của CTCP Truyền thông VMG (UPCoM: ABC), tương ứng 24.52% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

05/07/2022

ABC: NTT Docomo Inc không còn là cổ đông lớn

23/06/2022

ABC: Lê Bá Khánh Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 4,999,998 CP

15/06/2022

ABC: Lê Bá Khánh Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 4,999,998 CP

13/06/2022

ABC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

ABC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

ABC: MAJ INVEST HOLDING A/S - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 270,000 CP

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

23/05/2022

ABC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022