DNSE Detail Stock ABC

UPCOM: CTCP Truyền thông VMG

Phim và giải trí

logo

ABC

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

267 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

22.90 tỷ

Doanh thu

1,048 tỷ

100.00%

1,123.34

0

0.13

-98.81%

4.49%

3.25%

-1.05%

7.01%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

28.31%

Yellow Star Investment 6 Pte Ltd

22.07%

Vũ Hạnh Quyên

14.96%

Vũ Hoàng Việt

3.92%

Khác

30.74%

Tin tức & Sự kiện