Tin tức & sự kiện

17/01/2023

AG1: Nghị Quyết hội đồng quản trị

11/01/2023

AG1: Thay đổi nhân sự

10/01/2023

AG1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/11/2022

AG1: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

AG1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

12/05/2022

AG1: Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên HĐQT và BKS

10/05/2022

AG1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

AG1: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

AG1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

AG1: Thông báo về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 2)

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AG1 của CTCP 28.1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

18/03/2022

AG1: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

AG1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

AG1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/03/2022

AG1: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Ban Giám Đốc và Kế Toán Trưởng

17/02/2022

AG1: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

28/01/2022

AG1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/07/2021

AG1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

02/06/2021

AG1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/05/2021

AG1: Nguyễn Văn Tài - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP