DNSE Detail Stock AG1

UPCOM: CTCP 28.1

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

AG1

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

44.26 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.80 tỷ

Doanh thu

269 tỷ

0.40%

2,219.91

0

0.73

0%

20.07%

8.31%

14.63%

0%

35%

3.07%

2.30%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

65%

Huỳnh Thanh Điền

3.25%

Nguyễn Vĩnh Long

2.06%

Khác

29.69%

Tin tức & Sự kiện