Tin tức & sự kiện

25/08/2022

AMC: Bổ nhiệm Ông Lê Văn Chiến giữ chức vụ Giám Đốc Công ty

17/08/2022

AMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

AMC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

AMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMC của CTCP Khoáng sản Á Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20 - 30 tháng 07/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác có liên quan.

04/07/2022

AMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/06/2022

AMC: Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022

17/06/2022

AMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

14/06/2022

AMC: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng hường quyền đại hội cổ đông bất thường 2022

10/06/2022

AMC: Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHCĐ bất thường

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMC của CTCP Khoáng sản Á Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu – Lô 32C, Khu Công nghiệp Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 20/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

28/05/2022

AMC: Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền

21/04/2022

AMC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

AMC: Thay đổi nhân sự

18/04/2022

AMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

AMC: Báo cáo thường niên 2021

26/03/2022

AMC: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMC của CTCP Khoáng sản Á Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 16 – 23 tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Bầu, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Thông qua các tờ trình:
ü Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2022
ü Trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021 và đề xuất mức thù lao 2022
ü Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
+ Các nội dung khác có liên quan.

28/02/2022

AMC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/02/2022

AMC: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022