Tin tức & sự kiện

09/01/2023

AMS: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

29/12/2022

AMS: Thông báo điều chỉnh thông tin

26/12/2022

AMS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

21/12/2022

AMS: Thông báo về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

19/12/2022

AMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/12/2022

AMS: Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

30/11/2022

AMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/11/2022

AMS: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

18/11/2022

AMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/11/2022

AMS: Thay đổi Nội dung đăng ký doanh nghiệp

18/11/2022

AMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/11/2022

AMS: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

17/11/2022

AMS: Bổ nhiệm Ông Inoue Yuji đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT thay thế Ông Yukio Miyota từ 16/11/2022

17/11/2022

AMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

15/11/2022

AMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/11/2022

AMS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/11/2022

AMS: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Phong giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

01/11/2022

AMS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

AMS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

AMS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông