DNSE Detail Stock AMS

UPCOM: CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC

Máy móc công nghiệp và phụ tùng liên quan

logo

AMS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

804 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

56.50 tỷ

Doanh thu

3,139 tỷ

31.30%

941.69

0

0.67

34.76%

7.25%

1.81%

8.75%

181.40%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Sankyu Inc

35.05%

Nguyễn Văn Thọ

19.09%

Nguyễn Văn Nghĩa

7.52%

Nguyễn Hữu Phong

4.51%

Khác

33.83%

Tin tức & Sự kiện