Tin tức & sự kiện

15/08/2022

ATS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

ATS: Giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2022

28/07/2022

ATS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

ATS: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức 50%

21/07/2022

ATS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

ATS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/06/2022

ATS: Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán TTP.

27/06/2022

ATS: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Bá Nguyên và Ông Nguyễn Công Lãi

27/06/2022

ATS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

ATS: CBTT QĐ của Chi cục Thuế V/v xử phạt vi phạm hành chính

03/06/2022

ATS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/06/2022

ATS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

ATS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

ATS: CBTT Đơn từ nhiệm của Người nội bộ

31/05/2022

ATS: Thay đổi nhân sự

31/05/2022

ATS: Thay đổi người công bố thông tin

28/05/2022

ATS: CBTT Đơn từ nhiệm của Người nội bộ

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATS của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

13/05/2022

ATS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

ATS: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022