DNSE Detail Stock ATS

HNX: CTCP Tập Đoàn Dược Phẩm Atesco

Nhà hàng và dịch vụ ăn uống

logo

ATS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

56.70 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.20 tỷ

Doanh thu

48.88 tỷ

100.00%

57.43

0

-0.36

-95.50%

0.46%

0.41%

5.04%

0%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Mạnh Cường

7.21%

Trần Thế Bằng

5.36%

Vũ Huy Quý

5.17%

Đoàn Hồng Ngọc

4.97%

Khác

77.29%

Tin tức & Sự kiện