Tin tức & sự kiện

04/12/2023

Thị trường UPCoM kém sôi động, vẫn nhiều cổ phiếu tăng hơn 50% trong tháng 11

12/11/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm bất động sản, chứng khoán "bay cao", một mã trên UPCoM tăng 60% sau một tuần

27/07/2023

BBH: Thay đổi người công bố thông tin

24/07/2023

BBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 500 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 500 đồng/CP

06/07/2023

BBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/07/2023

BBH: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

04/07/2023

BBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2023

BBH: Thay đổi nhân sự

13/06/2023

BBH: Thay đổi nhân sự

13/06/2023

BBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/06/2023

BBH: Thông báo lần 2 danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

08/06/2023

BBH: Thông báo lần 2 danh sách ứng viên bầu TV HĐQT, BKS NK 2023-2028

31/05/2023

BBH: Thông báo danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

31/05/2023

BBH: Thông báo danh sách ứng viên bầu TV HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2023-2028

18/05/2023

BBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2023

KLB: Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên KienlongBank năm 2023.

26/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBH của CTCP Bao bì Hoàng Thạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trên thư mời và trên Website Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
          - Thời gian họp: 09/06/2023

25/04/2023

BBH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

ACB: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022