Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BBH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/11/2022

BBH: Công bố người nội bộ bị tạm giam

11/11/2022

BBH: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

27/07/2022

BBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBH của CTCP Bao bì Hoàng Thạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/06/2022

BBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/06/2022

BBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

BBH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

24/05/2022

BBH: Ông Đào Tuấn Khôi bầu vào vị trí Thành viên HĐQT thay Ông Lê Hữu Hà từ 20/05/2022

23/05/2022

BBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

BBH: Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

23/05/2022

BBH: Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

10/05/2022

BBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/05/2022

BBH: Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Hữu Hà

01/05/2022

BBH: Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hữu Hà

20/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBH của CTCP Bao bì Hoàng Thạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trên thư mời và trên Website Công ty

07/04/2022

BBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

BBH: Chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội thường niên năm 2022

01/04/2022

BBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/03/2022

BBH: Báo cáo thường niên 2021