Tin tức & sự kiện

28/07/2022

BBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBH của CTCP Bao bì Hoàng Thạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/06/2022

BBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/06/2022

BBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

BBH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

24/05/2022

BBH: Thay đổi nhân sự

23/05/2022

BBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

BBH: Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

23/05/2022

BBH: Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

10/05/2022

BBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBH của CTCP Bao bì Hoàng Thạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trên thư mời và trên Website Công ty

02/04/2022

BBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/03/2022

BBH: Báo cáo thường niên 2021

03/03/2022

BBH: Báo cáo tài chính năm 2021

28/01/2022

BBH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/11/2021

BBH: Công bố đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

27/07/2021

BBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

12/07/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBH của CTCP Bao bì Hoàng Thạch như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/08/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ - Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/08/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước hoặc cung cấp tài khoản để nhận bằng chuyển khoản (Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 đề nghị Quý cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng hình thức chuyển khoản).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

07/07/2021

BBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/07/2021

BBH: Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền