BBH: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền