Tin tức & sự kiện

16/01/2023

BBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

BBM: Thay đổi nhân sự

25/07/2022

BBM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBM của CTCP Bia Hà Nội - Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty số 5 đường Thái Bình, Thành phố Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/06/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

BBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/05/2022

BBM: Ông Đặng Quang Thắng được bổ nhiệm lại chức vụ Giám Đốc

04/05/2022

BBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

BBM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/05/2022

BBM: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

08/04/2022

BBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBM của CTCP Bia Hà Nội - Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty số 5 đường Thái Bình, thành phố Nam Định
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

BBM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

BBM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

BBM: Báo cáo thường niên 2021

27/01/2022

BBM: Báo cáo tài chính năm 2021

21/01/2022

BBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/09/2021

BBM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/09/2021

BBM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/08/2021

BBM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

28/05/2021

BBM: Công bố hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021