Tin tức & sự kiện

16/12/2023

Tổng công ty Lương thực miền Bắc sẽ thoái vốn góp tại 14 doanh nghiệp

12/10/2023

BBM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/10/2023

BBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/10/2023

BBM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/10/2023

BBM: Nhận được đơn xin từ nhiệm của thành viên ban kiểm soát công ty

15/09/2023

BBM: Thay đổi nhân sự

21/07/2023

BBM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

09/06/2023

BBM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

12/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBM của CTCP Bia Hà Nội - Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty số 5 đường Thái Bình, Thành phố Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/06/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

11/05/2023

BBM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2023

BBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

BBM: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

04/05/2023

BBM: Quyết định chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2022

27/04/2023

BBM: Thay đổi nhân sự

27/04/2023

BBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

BBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2023

BBM: Nhận được đơn xin từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát công ty

13/03/2023

BBM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

BBM: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/03/2023

BBM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023