Tin tức & sự kiện

25/08/2022

BCA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

BCA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

14/07/2022

BCA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/07/2022

BCA: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân là người phụ trách quản trị Công ty từ 30/06/2022

06/07/2022

BCA: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

15/06/2022

BCA: Thay đổi nhân sự

14/06/2022

BCA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

BCA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

BCA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/04/2022

BCA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

BCA: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCA của CTCP B.C.H như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính công ty: KM 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
          - Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2021, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

BCA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/03/2022

BCA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

BCA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

BCA: Báo cáo tài chính quý 4/2021

28/10/2021

BCA: Báo cáo tài chính quý 3/2021

26/10/2021

BCA: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 3/2021

17/09/2021

BCA: Giải trình Lợi nhuận sau thuế 6 tháng chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm trước

17/09/2021

BCA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021