DNSE Detail Stock BCA

UPCOM: CTCP B.C.H

Sản xuất và chế biến thép

logo

BCA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

298 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

397 tỷ

Doanh thu

4,339 tỷ

1.64%

20,895.44

0

0.58

-99.56%

116.17%

18.81%

1.27%

366.92%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Duy Luân

8.78%

Lê Thu Phương

7.07%

Đặng Ngọc Hưng

5.93%

Phạm Bá Phú

5.14%

Khác

73.08%

Tin tức & Sự kiện