Tin tức & sự kiện

12/10/2023

BCB: Công văn của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng đối với 1,583,900 cổ phiếu BCB

25/09/2023

BCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2023

Giao dịch bổ sung - 700,000 CP

17/08/2023

BCB: Ngày 22/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

15/08/2023

BCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/08/2023

BCB: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ nhất ngày 03 tháng 8 năm 2023

11/08/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 700,000 CP

10/08/2023

BCB: Công bố Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

10/08/2023

BCB: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 700,000 cổ phiếu

27/07/2023

BCB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/07/2023

BCB: Công bố Quyết định số 6811/QĐ-CTQNI ngày 30/06/2023 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

11/07/2023

BCB: Công bố quyết định số 1307/QĐ-CT397 ngày 11/07/2023 của Công ty Cổ phần 397 về việc ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần 397

07/07/2023

BCB: Công bố công văn số 4380/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BCB

28/06/2023

BCB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

28/06/2023

BCB: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

22/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 3756.2 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 3756.2 đồng/CP

22/06/2023

Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100:14

Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100:14

21/06/2023

BCB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

19/06/2023

Thu nghìn tỷ mỗi năm nhờ khai thác than, một doanh nghiệp "dốc sạch hầu bao" trả cổ tức tiền mặt gấp hơn 9 lần thị giá cổ phiếu

16/06/2023

BCB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu