Tin tức & sự kiện

11/01/2023

BCB: Thay đổi nhân sự

09/08/2022

BCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

BCB: Công bố thông tin về việc điều chỉnh số liệu trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần 397 đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán.

23/06/2022

BCB: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,164.5 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCB của CTCP 397 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 31,645%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.164,5 đồng).
Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)
          - Thời gian thực hiện: 01/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần 397 (Văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 01/06/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

10/05/2022

BCB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2022

BCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

BCB: Ông Trần Văn Chính tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Trần Tiến Trung là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

01/05/2022

BCB: Quy chế công bố thông tin của công ty

01/05/2022

BCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

BCB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

19/04/2022

BCB: Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

19/04/2022

BCB: Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

01/04/2022

BCB: Thông báo thư mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCB của CTCP 397 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thứ sáu – ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/03/2022

BCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

BCB: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

BCB: Báo cáo tài chính năm 2021

22/02/2022

BCB: Báo cáo thường niên 2021

22/02/2022

BCB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021