DNSE Detail Stock BCB

UPCOM: CTCP 397

Khai thác than

logo

BCB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3.99 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

20.80 tỷ

Doanh thu

1,509 tỷ

1.89%

3,649.10

0

0.12

0%

29.14%

5.77%

8.78%

0%

15%

583.80%

29.19%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đông Bắc

44.74%

Công ty TNHH Xây dựng Quang Thành

17.54%

CTCP Xây dựng Thương mại và Du lịch Thố Huấn

10.05%

Nguyễn Đình Thao

3.67%

Khác

24.00%

Tin tức & Sự kiện